Breaking News
Home / Chưa phân loại / NASA Rᴇᴄᴇɪᴠᴇᴅ ᴀɴ SOS Cᴀʟʟ Fʀᴏᴍ Aɴᴏᴛʜᴇʀ Gᴀʟᴀxʏ

NASA Rᴇᴄᴇɪᴠᴇᴅ ᴀɴ SOS Cᴀʟʟ Fʀᴏᴍ Aɴᴏᴛʜᴇʀ Gᴀʟᴀxʏ

𝘕𝘈𝘚𝘈 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘤𝘦𝘱𝘵𝘦𝘥 𝘢 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘢𝘯𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘨𝘢𝘭𝘢𝘹𝘺 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘪𝘯 𝘑𝘢𝘯𝘶𝘢𝘳𝘺 1998 𝘣𝘶𝘵 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘨𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘢𝘤𝘵𝘶𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘭𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘦𝘤𝘰𝘥𝘦 𝘪𝘵 𝘪𝘯 2011 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘬𝘴 𝘵𝘰 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘵 𝘮𝘪𝘯𝘥𝘴 𝘰𝘧 𝘰𝘶𝘳 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘰𝘷𝘦𝘳 80,000 𝘺𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘰𝘭𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘪𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘴𝘢𝘪𝘥 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘧𝘢𝘳𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘈𝘯𝘥𝘳𝘰𝘮𝘦𝘥𝘢 𝘨𝘢𝘭𝘢𝘹𝘺, 𝘣𝘶𝘵 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘴𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘦𝘴 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵 𝘥𝘰𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘧𝘢𝘤𝘵 𝘢𝘴𝘬 𝘧𝘰𝘳 𝘰𝘶𝘳 𝘩𝘦𝘭𝘱.

𝘈𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘝𝘪𝘬𝘵𝘰𝘳 𝘒𝘶𝘭𝘪𝘬𝘰𝘷, 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳 𝘰𝘧 𝘢 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘕𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘵𝘦𝘢𝘮 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦-𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘰𝘣𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘺 𝘢𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 50 𝘮𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘯𝘰𝘳𝘵𝘩𝘸𝘦𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘔𝘰𝘴𝘤𝘰𝘸, 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘦𝘭𝘺 𝘢 𝘱𝘭𝘦𝘢 𝘧𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘭𝘱 𝘣𝘶𝘵 𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥𝘯’𝘵 𝘨𝘦𝘵 𝘵𝘰𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘦, 𝘢𝘷𝘰𝘪𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘺 𝘤𝘢𝘮𝘦𝘳𝘢𝘴 𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥.

𝘏𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘸𝘢𝘴𝘯’𝘵 𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘱𝘩𝘦𝘯𝘰𝘮𝘦𝘯𝘰𝘯, 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘦𝘭𝘺 𝘩𝘢𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘥𝘰 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘪𝘵 𝘴𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘤𝘭𝘦𝘢𝘳𝘭𝘺 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘵.

𝘏𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘴𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘯𝘰𝘵 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘸𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘢 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘳𝘢𝘷𝘢𝘨𝘦𝘥 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦𝘭𝘺 𝘣𝘺 𝘯𝘶𝘤𝘭𝘦𝘢𝘳 𝘸𝘦𝘢𝘱𝘰𝘯𝘴 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘰𝘶𝘳 𝘰𝘸𝘯 𝘣𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘢𝘮𝘦 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘴𝘢𝘮𝘦 𝘢𝘭𝘪𝘦𝘯𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘣𝘢𝘣𝘭𝘺 𝘸𝘦𝘳𝘦𝘯’𝘵 𝘢𝘯𝘺 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘢𝘥𝘷𝘢𝘯𝘤𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘸𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘵𝘭𝘺.

𝘏𝘦 𝘥𝘪𝘥 𝘴𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘦𝘭𝘺 𝘢𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘭 𝘣𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘸𝘢𝘴 𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘢𝘴 𝘵𝘰 𝘸𝘩𝘺 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥𝘯’𝘵 𝘭𝘦𝘢𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘪𝘳 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦𝘵, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘪𝘴 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘭𝘪𝘬𝘦𝘭𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘸𝘦𝘳𝘦𝘯’𝘵 𝘦𝘷𝘰𝘭𝘷𝘦𝘥 𝘦𝘯𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘵𝘰 𝘥𝘰 𝘴𝘰 𝘺𝘦𝘵.

𝘝𝘐𝘋𝘌𝘖:

About admin1

Check Also

Sᴘᴀᴄᴇ X Bᴏss Eʟᴏɴ Mᴜsᴋ Cʟᴀɪᴍ Tʜᴀᴛ Aʟɪᴇɴ Bᴇɪɴɢs Lɪᴠᴇ Aᴍᴏɴɢ Us

𝘐𝘯 𝘤𝘢𝘴𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘩𝘢𝘷𝘦𝘯’𝘵 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘥 𝘢𝘭𝘳𝘦𝘢𝘥𝘺, 𝘌𝘭𝘰𝘯 𝘔𝘶𝘴𝘬 𝘪𝘴 𝘣𝘺 𝘧𝘢𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘦𝘤𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘪𝘤 𝘢𝘯𝘥 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *