Breaking News
Home / Chưa phân loại / 𝘈 𝘩𝘶𝘨𝘦 𝘜𝘍𝘖 𝘸𝘢𝘴 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘓𝘢𝘴 𝘝𝘦𝘨𝘢𝘴 𝘥𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘵𝘩𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘰𝘳𝘮

𝘈 𝘩𝘶𝘨𝘦 𝘜𝘍𝘖 𝘸𝘢𝘴 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘓𝘢𝘴 𝘝𝘦𝘨𝘢𝘴 𝘥𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘵𝘩𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘰𝘳𝘮

𝘛𝘩𝘦 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘦𝘵 𝘶𝘴𝘦𝘳 𝘩𝘢𝘴 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘴𝘩𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘰𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘰𝘧 𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘦𝘥 𝘧𝘭𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵 (𝘜𝘍𝘖), 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘸𝘢𝘴 𝘯𝘦𝘢𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦 𝘥𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘵𝘩𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘰𝘳𝘮.

𝘙𝘦𝘥𝘥𝘪𝘵 𝘶𝘴𝘦𝘳 @𝘝3_𝘕𝘰𝘔 𝘧𝘪𝘭𝘮𝘦𝘥 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘸𝘦𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘓𝘢𝘴 𝘝𝘦𝘨𝘢𝘴 𝘢𝘪𝘳𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘪𝘯 𝘩𝘰𝘱𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘳𝘪𝘬𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦.

𝘋𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘭𝘮𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘯 𝘦𝘺𝘦𝘸𝘪𝘵𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘤𝘦𝘥 𝘢 𝘭𝘢𝘳𝘨𝘦 𝘣𝘭𝘢𝘤𝘬 𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳𝘦 𝘩𝘰𝘷𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦.

𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘰𝘰𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘸𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘢𝘯 𝘢𝘪𝘳𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘵𝘴 𝘸𝘢𝘺 𝘪𝘯 𝘢 𝘵𝘩𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴𝘵𝘰𝘳𝘮, 𝘢𝘯𝘥 𝘢 𝘧𝘦𝘸 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘴 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘴𝘱𝘰𝘵 𝘰𝘧 𝘢𝘯 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘩𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘯𝘦𝘢𝘳𝘣𝘺.

𝘛𝘩𝘦 𝘮𝘺𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳𝘦 𝘣𝘦𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘢𝘯𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘭𝘭𝘶𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘴𝘬𝘺. 𝘛𝘩𝘦 𝘜𝘍𝘖 𝘳𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯𝘴 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘺 𝘶𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘣𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩, 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘢𝘯 𝘦𝘺𝘦𝘸𝘪𝘵𝘯𝘦𝘴𝘴, 𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘥𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘰𝘧 𝘢𝘯 𝘢𝘪𝘳𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦.

𝘔𝘢𝘯𝘺 𝘜𝘍𝘖 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩𝘦𝘳𝘴 𝘸𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢 𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘳𝘦𝘥 𝘪𝘵 𝘵𝘰 𝘴𝘤𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘧𝘪𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘪𝘭𝘮𝘴.

𝘏𝘰𝘸𝘦𝘷𝘦𝘳, 𝘸𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘰𝘰𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘳𝘢𝘸 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘰𝘸𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘴. 𝘗𝘦𝘳𝘩𝘢𝘱𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘢𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘦𝘥.

About admin1

Check Also

Eᴠᴏʀᴀ’s ᴀʟɪᴇɴ ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇ: ᴇxᴛʀᴀᴛᴇʀʀᴇsᴛʀɪᴀʟ ᴏʀɢᴀɴɪsᴍ ᴄᴀᴘᴛᴜʀᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴀɴᴀʟʏᴢᴇᴅ ɪɴ Pᴏʀᴛᴜɢᴀʟ

𝘈𝘯 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘰𝘰𝘬 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘶𝘨𝘢𝘭 𝘰𝘯 𝘕𝘰𝘷𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 2, 1959, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘴𝘩𝘰𝘰𝘬 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *