Breaking News
Home / Chưa phân loại / 𝘈𝘯 𝘶𝘯𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘦𝘥 𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘤-𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦𝘥 𝘢𝘪𝘳𝘤𝘳𝘢𝘧𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢𝘯 𝘦𝘺𝘦𝘸𝘪𝘵𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘯 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘰𝘯 𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵 7, 2021 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘔𝘢𝘯𝘩𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯 (𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬, 𝘜𝘚𝘈).

𝘈𝘯 𝘶𝘯𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘦𝘥 𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘤-𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦𝘥 𝘢𝘪𝘳𝘤𝘳𝘢𝘧𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢𝘯 𝘦𝘺𝘦𝘸𝘪𝘵𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘯 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘰𝘯 𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵 7, 2021 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘔𝘢𝘯𝘩𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯 (𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬, 𝘜𝘚𝘈).

𝘈𝘯 𝘶𝘯𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘦𝘥 𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘥𝘪𝘴𝘤-𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦𝘥 𝘢𝘪𝘳𝘤𝘳𝘢𝘧𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢𝘯 𝘦𝘺𝘦𝘸𝘪𝘵𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘰𝘯 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘰𝘯 𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵 7, 2021 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘔𝘢𝘯𝘩𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯 (𝘕𝘦𝘸 𝘠𝘰𝘳𝘬, 𝘜𝘚𝘈).

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘸𝘢𝘴 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘴𝘩𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘸𝘦𝘭𝘭-𝘬𝘯𝘰𝘸𝘯 𝘶𝘧𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭 𝘔𝘶𝘵𝘶𝘢𝘭 𝘜𝘍𝘖 𝘕𝘦𝘵𝘸𝘰𝘳𝘬 (𝘔𝘜𝘍𝘖𝘕). 𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘸𝘢𝘴 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘰𝘯 𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵 7, 2021 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘔𝘢𝘯𝘩𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯.

𝘛𝘩𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘰𝘶𝘴 𝘛𝘢𝘪𝘸𝘢𝘯𝘦𝘴𝘦 𝘶𝘧𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵 𝘚𝘤𝘰𝘵𝘵 𝘞𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘪𝘥 𝘯𝘰𝘵 𝘮𝘪𝘴𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘢𝘯𝘰𝘮𝘢𝘭𝘰𝘶𝘴 𝘱𝘩𝘦𝘯𝘰𝘮𝘦𝘯𝘰𝘯.

𝘩𝘵𝘵𝘱𝘴://𝘺𝘰𝘶𝘵𝘶.𝘣𝘦/𝘗𝘦𝘏𝘉𝘻𝘹2𝘴𝘔𝘣𝘨

𝘐𝘯𝘪𝘵𝘪𝘢𝘭𝘭𝘺, 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘧𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘥𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘸𝘢𝘴 𝘢𝘯 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘺 𝘴𝘮𝘰𝘬𝘦 𝘳𝘪𝘯𝘨, 𝘣𝘶𝘵 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘭𝘰𝘰𝘬𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘭𝘰𝘴𝘦𝘭𝘺, 𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘫𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘩𝘺𝘱𝘰𝘵𝘩𝘦𝘴𝘪𝘴.

𝘛𝘩𝘦𝘯 𝘚𝘤𝘰𝘵𝘵 𝘴𝘶𝘨𝘨𝘦𝘴𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘬 𝘤𝘭𝘰𝘶𝘥, 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘥 𝘢𝘸𝘢𝘺 𝘣𝘺 𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘢𝘮 𝘰𝘧 𝘸𝘪𝘯𝘥, 𝘣𝘶𝘵 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 57𝘵𝘩 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰, 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵 𝘳𝘶𝘴𝘩𝘦𝘴 𝘶𝘱𝘸𝘢𝘳𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘱𝘦𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘱𝘱𝘦𝘢𝘳𝘴 𝘣𝘦𝘩𝘪𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘭𝘰𝘶𝘥𝘴.

𝘈𝘯 𝘦𝘺𝘦𝘸𝘪𝘵𝘯𝘦𝘴𝘴, 𝘱𝘶𝘻𝘻𝘭𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘱𝘪𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦, 𝘴𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘵𝘰 𝘶𝘧𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘢𝘳𝘦𝘧𝘶𝘭 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘺.

𝘚𝘤𝘰𝘵𝘵 𝘞𝘢𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭 𝘢𝘭𝘪𝘦𝘯 𝘴𝘩𝘪𝘱, 𝘩𝘢𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤-𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦𝘥 𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘢 𝘣𝘭𝘢𝘤𝘬 𝘴𝘮𝘰𝘬𝘺 𝘤𝘰𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨. 𝘛𝘩𝘦 𝘜𝘍𝘖, 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘧𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵, 𝘰𝘣𝘴𝘦𝘳𝘷𝘦𝘥 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘢𝘣𝘰𝘷𝘦.

𝘈 𝘳𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘵𝘩𝘦 𝘜𝘚 𝘵𝘢𝘴𝘬 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘜𝘍𝘖𝘴 — 𝘰𝘳, 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘫𝘢𝘳𝘨𝘰𝘯, 𝘜𝘈𝘗𝘴 (𝘜𝘯𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘦𝘥 𝘈𝘦𝘳𝘪𝘢𝘭 𝘗𝘩𝘦𝘯𝘰𝘮𝘦𝘯𝘢) — 𝘩𝘢𝘴 𝘯𝘦𝘪𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘳𝘮𝘦𝘥 𝘯𝘰𝘳 𝘳𝘦𝘫𝘦𝘤𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘢 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘴𝘪𝘨𝘩𝘵𝘪𝘯𝘨𝘴 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘪𝘦𝘯 𝘷𝘪𝘴𝘪𝘵𝘴 𝘵𝘰 𝘌𝘢𝘳𝘵𝘩.

About admin1

Check Also

Eᴠᴏʀᴀ’s ᴀʟɪᴇɴ ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇ: ᴇxᴛʀᴀᴛᴇʀʀᴇsᴛʀɪᴀʟ ᴏʀɢᴀɴɪsᴍ ᴄᴀᴘᴛᴜʀᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴀɴᴀʟʏᴢᴇᴅ ɪɴ Pᴏʀᴛᴜɢᴀʟ

𝘈𝘯 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘰𝘰𝘬 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘶𝘨𝘢𝘭 𝘰𝘯 𝘕𝘰𝘷𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 2, 1959, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘴𝘩𝘰𝘰𝘬 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *