Breaking News
Home / Chưa phân loại / 𝘈𝘪𝘳𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘰𝘯 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘶𝘴𝘶𝘢𝘭 𝘜𝘍𝘖

𝘈𝘪𝘳𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘰𝘯 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘢𝘯 𝘶𝘯𝘶𝘴𝘶𝘢𝘭 𝘜𝘍𝘖

𝘛𝘩𝘦 𝘭𝘶𝘮𝘪𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘶𝘯𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘦𝘥 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘴𝘮𝘰𝘰𝘵𝘩𝘭𝘺 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘥 𝘪𝘵𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘩𝘰𝘳𝘪𝘻𝘰𝘯𝘵𝘢𝘭 𝘵𝘰 𝘷𝘦𝘳𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭, 𝘮𝘢𝘥𝘦 𝘶𝘧𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘴 𝘸𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘪𝘧 𝘪𝘵 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘣𝘦 𝘢𝘯 𝘢𝘭𝘪𝘦𝘯 𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘰𝘳 𝘢 𝘮𝘺𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘪𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘮.

𝘛𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵, 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘵𝘴 𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦, 𝘸𝘢𝘴 𝘯𝘰𝘵𝘪𝘤𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘰𝘯 𝘢𝘯 𝘢𝘪𝘳𝘤𝘳𝘢𝘧𝘵 𝘢𝘵 𝘢𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦 𝘰𝘧 9000 𝘮𝘦𝘵𝘦𝘳𝘴.

𝘈 𝘎𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯 𝘵𝘰𝘶𝘳𝘪𝘴𝘵, 𝘸𝘩𝘰 𝘤𝘢𝘱𝘵𝘶𝘳𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘜𝘍𝘖 𝘰𝘯 𝘢 𝘕𝘪𝘬𝘰𝘯 𝘗900 𝘤𝘢𝘮𝘦𝘳𝘢, 𝘤𝘭𝘢𝘪𝘮𝘦𝘥 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵 𝘧𝘭𝘦𝘸 𝘯𝘦𝘢𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘴𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘵𝘦𝘴.

𝘐𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰, 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘯𝘴 𝘵𝘰 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘤𝘩. 𝘛𝘩𝘦 𝘸𝘩𝘪𝘵𝘦 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘺𝘴𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘴𝘩𝘪𝘱 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘠-𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦𝘥 𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳𝘦.

𝘈𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵, 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘺𝘦𝘸𝘪𝘵𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘵𝘰 𝘧𝘰𝘤𝘶𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘦𝘯𝘴, 𝘵𝘩𝘦 𝘜𝘍𝘖 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦𝘴 𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘷𝘦𝘳𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘵𝘰 𝘩𝘰𝘳𝘪𝘻𝘰𝘯𝘵𝘢𝘭.

𝘛𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦𝘥 𝘩𝘦𝘢𝘵𝘦𝘥 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘦𝘵𝘸𝘰𝘳𝘬.

𝘚𝘰𝘮𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘰𝘳𝘴 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘴 𝘢𝘯 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘤𝘵 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘢 𝘱𝘭𝘢𝘴𝘮𝘢 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘮 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘶𝘱𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘵𝘮𝘰𝘴𝘱𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘌𝘢𝘳𝘵𝘩.

𝘔𝘦𝘢𝘯𝘸𝘩𝘪𝘭𝘦, 𝘮𝘦𝘵𝘦𝘰𝘳𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘴𝘵𝘴 𝘣𝘦𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘢 𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘱𝘩𝘦𝘯𝘰𝘮𝘦𝘯𝘰𝘯, 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘵𝘮𝘰𝘴𝘱𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘣𝘺 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳𝘴 𝘰𝘧 𝘢𝘪𝘳.

 

About admin1

Check Also

Eᴠᴏʀᴀ’s ᴀʟɪᴇɴ ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇ: ᴇxᴛʀᴀᴛᴇʀʀᴇsᴛʀɪᴀʟ ᴏʀɢᴀɴɪsᴍ ᴄᴀᴘᴛᴜʀᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴀɴᴀʟʏᴢᴇᴅ ɪɴ Pᴏʀᴛᴜɢᴀʟ

𝘈𝘯 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘰𝘰𝘬 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘶𝘨𝘢𝘭 𝘰𝘯 𝘕𝘰𝘷𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 2, 1959, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘴𝘩𝘰𝘰𝘬 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *