Breaking News
Home / Chưa phân loại / 𝐔𝐅𝐎 𝐒𝐢𝐠𝐡𝐭𝐢𝐧𝐠 : 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐭 𝐀𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐃𝐢𝐬𝐜 𝐒𝐡𝐚𝐩𝐞𝐝 𝐔𝐅𝐎 𝐅𝐢𝐥𝐦𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐜𝐨𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐈𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐜𝐞 (𝐂𝐆𝐈)

𝐔𝐅𝐎 𝐒𝐢𝐠𝐡𝐭𝐢𝐧𝐠 : 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐭 𝐀𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐃𝐢𝐬𝐜 𝐒𝐡𝐚𝐩𝐞𝐝 𝐔𝐅𝐎 𝐅𝐢𝐥𝐦𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐜𝐨𝐩𝐭𝐞𝐫 𝐈𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐜𝐞 (𝐂𝐆𝐈)

𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘢 𝘷𝘪𝘴𝘶𝘢𝘭𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘵 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘣𝘦 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘪𝘧 𝘩𝘦𝘭𝘪𝘤𝘰𝘱𝘵𝘦𝘳 𝘱𝘪𝘭𝘰𝘵 𝘧𝘪𝘭𝘮𝘦𝘥 𝘨𝘪𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘭𝘪𝘦𝘯 𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘥𝘪𝘴𝘤-𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦𝘥 𝘜𝘍𝘖 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘰𝘨𝘨𝘺 𝘮𝘰𝘶𝘯𝘵𝘢𝘪𝘯𝘴 𝘰𝘧 𝘎𝘳𝘦𝘦𝘤𝘦…

𝘝𝘐𝘋𝘌𝘖 :

𝘗𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘴𝘩𝘢𝘳𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘵𝘩𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵’𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘰𝘱𝘪𝘯𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘢𝘯𝘺 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘵𝘳𝘪𝘢𝘯𝘨𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘜𝘍𝘖 𝘴𝘪𝘨𝘩𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘪𝘭𝘮𝘦𝘥 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘯𝘦𝘢𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘐𝘚𝘚. 𝘐’𝘥 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘤𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘵 𝘪𝘧 𝘺𝘰𝘶 𝘤𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘴𝘩𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘵 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘰𝘯𝘦 𝘸𝘩𝘰 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘸𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘤𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘵, 𝘤𝘩𝘦𝘦𝘳𝘴.

About admin1

Check Also

Eᴠᴏʀᴀ’s ᴀʟɪᴇɴ ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇ: ᴇxᴛʀᴀᴛᴇʀʀᴇsᴛʀɪᴀʟ ᴏʀɢᴀɴɪsᴍ ᴄᴀᴘᴛᴜʀᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴀɴᴀʟʏᴢᴇᴅ ɪɴ Pᴏʀᴛᴜɢᴀʟ

𝘈𝘯 𝘪𝘯𝘤𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘰𝘰𝘬 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘶𝘨𝘢𝘭 𝘰𝘯 𝘕𝘰𝘷𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 2, 1959, 𝘸𝘩𝘪𝘤𝘩 𝘴𝘩𝘰𝘰𝘬 𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *